Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 Loginการวางกลยุทธ์ธุรกิจ
ไม่ต้องอ่านสามก๊กให้ทะลุ คุณก็เป็น “ขงเบ้ง” ได้
การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  ก็เหมือนกับการมีเข็มทิศชี้นำทิศทางความเป็นไปของธุรกิจให้กับองค์กรของท่าน โดยจะต้องใช้วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรมาเป็นหัวใจสำคัญ ธุรกิจจึงจะสามารถขับเคลื่อนไปด้วยแรงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ได้   นอกจากนี้  ผู้บริหารยังต้องรู้จักคิดและวางแผนให้เป็นระบบรอบคอบเพื่อให้การทำธุรกิจนั้นดำเนินไปสู่สิ่งที่องค์กรคาดหวัง นั่นคือ ความสำเร็จขององค์กร

เพื่อให้องค์กรสามารถรู้เป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
• ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายอย่างประสบความสำเร็จ
• ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินุรกิจได้อย่างมีระบบขั้นตอน

Global Pro Business Solutions ภาพบรรยายกาศ การจัดอบรม Business Simulation Games วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00-17.00 น. @3rd fl. Ideation SPACE More..

Global Pro Business Solutions ได้มีส่วนร่วมในงาน SME สร้างแบรนด์ไทย สู่ตลาดจีน More..

Global Pro Business Solutions ได้เข้าแข่งขันกอล์ฟ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย More..

Global Pro Business Solutions ขอขอบคุณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ให้ทางบริษัท GPBS ได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกันในอนาคต More...

more...
ที่ปรึกษาการสำรวจความเห็นพนักงานและการทำงาน
การสำรวจบรรยากาศการทำงานภายในองค์กร เป็นกระบวนการกำหนดกรอบในการสำรวจ ในหลากหลายรูปแบบ ที่จะให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์การ ทั้งความพอใจ ทัศนคติ ความต้องการ และสภาพแวดล้อมในการทำงานทุกๆ แง่มุมขององค์กร
ที่ปรึกษาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
การบริหารองค์กรที่เหมาะสมควรมีการบริหารระบบเงินเดือน โครงสร้างเงินเดือนที่มีความเหมาะสม คือ สามารถดึงดูงและรักษาบุคลากรภายในให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งสามารถดึงดูดบุคลากรจากภายนอกได้ด้วยเช่นกัน
ที่ปรึกษาการพัฒนา ชี้วัดผลงานและระบบประเมินผลงาน
การพัฒนาองค์กรในปัจจุบันจะสามารถแข่งขันและก้าวหน้าไปต้องมีระบบการกำหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่ชัดเจน โดยที่สำคัญจะต้องมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายของขององค์กร
ที่ปรึกษาการวิเคราะห์และพัฒนา สมรรถนะงาน
ในภาวะการแข่งขันที่มีทุกๆ ด้าน ทั้งด้านทุน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แข่งขันด้านการตลาด ทุกๆอย่างเป็นสิ่งที่องค์การสามารถมองเห็น แต่หากจะแข่งขันที่แท้จริงถ้าองค์กรมองลึกอย่างแท้จริงคือการแข่งขันกันทางด้านความสามารถของบุคลากร
more...
 
Hottest Istanbul Escorts . Site blocked in Turkey?
Hottest Istanbul Escorts . Site blocked in Turkey?