360 Degree Assessment
การประเมิน 360 องศา เครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าใจความคิดของคนรอบข้างมากขึ้น
การประเมินผล 360 องศาออกแบบมาเพื่อช่วยให้คนที่ทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกันเข้าใจความคิดเห็นของคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น ขณะที่องค์กรจะมีโอกาสได้เข้าใจถึงมุมมองระหว่างกันของบุคลากรเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงภายในอย่างต่อเนื่อง   360 องศา จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนารอบด้านในองค์กร เพราะ การพัฒนาคน คือ การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสามารถแข่งขันเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ช่วยให้คำนึงถึงคนรอบข้างมากขึ้นอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระดับองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
  • ช่วยให้เกิดการทำงานเป็นทีมและสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี
  • เปิดโอกาสในการรับรู้จุดแข็ง และ จุดที่ควรปรับปรุงของตนเอง
  • ช่วยให้องค์กรกำหนดแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีแบบแผน
  •