7ส : 7S
มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
องค์กรส่วนใหญ่ใช้หลัก 5 ส ในการบริหารสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ซึ่งประกอบด้วย สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ (สร้างมาตรฐาน) และ สร้างนิสัย  แต่ในปัจจุบัน บริษัทชั้นนำได้มีการเพิ่มอีก 2 ส เข้ามา คือ  สวยงาม  และ สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี้สามารถช่วยตอบสนองความต้องการขององค์กรในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน รวมถึงช่วยปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานได้เป็นอย่างดี
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • พนักงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องมือใหม่ ฯลฯ
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในองค์กร
  • ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
  • สร้างการยอมรับแก่ลูกค้า และคนทั่วไป
  • ลดภาวะโลกร้อน
  •