Business Strategy
การวางกลยุทธ์ธุรกิจ ไม่ต้องอ่านสามก๊กให้ทะลุ คุณก็เป็น “ขงเบ้ง” ได้

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ก็เหมือนกับการมีเข็มทิศชี้นำทิศทางความเป็นไปของธุรกิจให้กับองค์กรของท่าน โดยจะต้องใช้วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรมาเป็นหัวใจสำคัญ ธุรกิจจึงจะสามารถขับเคลื่อนไปด้วยแรงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังต้องรู้จักคิดและวางแผนให้เป็นระบบรอบคอบเพื่อให้การทำธุรกิจนั้นดำเนินไปสู่สิ่งที่องค์กรคาดหวัง นั่นคือ ความสำเร็จขององค์กร


ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เพื่อให้องค์กรสามารถรู้เป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายอย่างประสบความสำเร็จ
  • ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินุรกิจได้อย่างมีระบบขั้นตอน
  •