ภาพบรรยายกาศ การจัดอบรม Business Simulation Games วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00-17.00 น. @3rd fl. Ideation SPACE