Corporate Social Responsibility
ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม สร้างคุณค่าให้องค์กร ด้วยการคืนกำไรสู่สังคม
CSR (Corporate Social Responsibility) คือ การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม โดยคำนึงถึงสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยผ่านทางการออกไปทำกิจกรรมภายนอกองค์กรในรูปแบบการเสียสละ การให้ความรู้ หรือการพัฒนาต่างๆแก่ชุมชน เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม อีกทั้งสร้างความตระหนักและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือต่อองค์กรในสายตาสังคมภายนอก
  • สร้างจิตสำนึกให้กับคนในองค์กรเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
  • ส่งเสริมให้คนในองค์กรได้ทำงานเพื่อสังคมร่วมกัน
  • ช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
  •