Crisis Management
การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน องค์กรของท่านมีความพร้อมที่จะรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินมากน้อยเพียงใด
ในสังคมปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกองค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายๆด้าน รวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน ในรูปแบบต่างๆที่เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ระบบบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้จะช่วยกำหนดแนววิธีการปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับสถานการณ์นั้นได้อย่างมั่นใจ รวมทั้งป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เพื่อช่วยความมั่นใจให้กับพนักงานในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีระบบ
  • เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการจัดการในกรณีดังกล่าว
  • เพื่อแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ถูกต้องและพนักงานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้ทันที
  •