Cross Functional Service Evaluation
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบข้ามสายงาน หากหน่วยงานเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ ท่านจะต่อชิ้นส่วนต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวในองค์กรได้อย่างไร?
ในปัจจุบันทุกองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการภายในเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ไม่หยุดนิ่ง หากแต่องค์กรสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าการบริหารจัดการในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสานงานกันอย่างดีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบข้ามสายงาน ออกแบบมาเพื่อวัดระดับความพึงพอใจการให้บริการประสานงานในระหว่าง หน่วยงานซึ่งกันและกัน เสมือนเป็นลูกค้าภายใน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของหน่วยงาน อันจะนำไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ตามที่องค์การคาดหวัง
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ช่วยส่งเสริมและยกระดับความพึงพอใจและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
  • ช่วยพัฒนาส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างวัฒนธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์กร
  • หน่วยงานทราบจุดแข็ง/จุดอ่อนของหน่วยงาน
  • องค์กรสามารถจัดทำแผนการพัฒนาการให้บริการได้อย่างมีแบบแผน เป็นระบบและเป้าหมายที่ชัดเจน
  •