Employee Engagement Survey
การสรรหาคนที่มีความเหมาะสมมาทดแทนบุคลากรเดิมที่ไม่ได้อยู่ร่วมงานกับองค์กรแล้ว

การสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน นำไปสู่ความทุ่มเทของพนักงานใน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประเด็นสำคัญจะทำอย่างไรให้ พนักงานเหล่านั้นอยู่กับองค์กรนานที่สุด เป็นที่ยอมรับกันว่าหาก พนักงานมีความผูกพันและมีความจงรักภักดีจะทำให้พนักงานอยู่กับ องค์กรยาวนาน ดังนั้น การประเมินความผูกพันและความจงรักภักดี จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรควรทำการประเมินอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นประจำ