Employee Satisfaction Survey
การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน อีกหนึ่งเครื่องมือที่ห้ามมองข้าม
ทุกกิจกรรมภายในองค์กรเกิดจากฝีมือของคนทั้งสิ้น ดังนั้น องค์กรที่ประสบความสำเร็จ จึงให้ความสำคัญต่อพนักงาน โดยการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน การทำงาน เพื่อรักษาหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นที่พอใจของพนักงานได้อยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานอย่างมีความสุขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เพื่อใหองค์กรสามารถทราบถึงความต้องการและความ พึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลักษณะงาน การบริหารงานขององค์กร การสื่อสาร รวมไปถึงความผูกพันของบุคลากรกับองค์กร
  • เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาของพนักงานในระยะยาวต่อไป
  • สนับสนุนให้พนักงานมีคุณธรรมต่อองค์กร
  • นำผลการสำรวจไปพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
  •