HR Function Assessment
การประเมินประสิทธิภาพ ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล ระบบริหารทรัพยากรบุคคลของท่านมีประสิทธิภาพมากเพียงพอหรือยัง
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคล จะช่วยให้องค์กรของท่านได้เห็น ภาพรวมของการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ามีจุดแข็งในด้านใด และประเด็นใดควรได้รับ การปรับปรุงแก้ไข ควรดำเนินการต่อไปอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถ ตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กรและสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบปัจจุบันและหาจุดที่ต้องทำการปรับปรุงพัฒนา
  • เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
  • เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานอยู่ทำงานร่วมกับองค์กรในระยะยาว
  •