Individual Development Planning
การวางแผนฝึกอบรมรายบุคคล วิธีการใดที่จะพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง?
พนักงานแต่ละคนมีศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อนที่แตกต่างกัน องค์กรที่ดีควรสร้างกรอบวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลผ่านการทำ Individual Development Plan ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จัดทำเพื่อช่วยให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ สามารถบรรลุถึงเป้าหมายในสายอาชีพของตน รวมถึงสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในระดับหน่วยงานและองค์กร
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในการปรับปรุงการทำงานปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
  • เพิ่มความพึงพอใจในการทำงานให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น
  • พัฒนาและปรับปรุงผลผลิตขององค์การ และของหน่วยงานให้เพิ่มขึ้น จากการที่พนักงานมีความรู้และความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น
  •