Job Evaluation System  
ทำอย่างไรจึงจะกำหนดระดับการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถแข่งขันกับตลาดได้?
ระบบการประเมินค่างาน เป็นระบบที่ช่วยวิเคราะห์ลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของตำแหน่งต่างๆในองค์กรว่ามีความยากง่ายเพียงใด โดยจะวิเคราะห์ค่างานของตำแหน่งต่างๆมาเปรียบเทียบกันทั้งภายในองค์กรและเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ซึ่งการวิเคราะห์นี้จะนำมาเป็นพื้นฐานในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งสามารถแข่งขันกับตลาดได้  อีกทั้งใช้เปรียบเทียบ และประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เข้าใจหลักการและขั้นตอนที่สำคัญในการวิเคราะห์ค่างานจากใบบรรยายหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
  • วิเคราะห์ค่างานและเปรียบเทียบให้มีความสอดคล้อง    กับระดับตำแหน่งภายในฝ่ายที่พิจารณาและภาพรวม
  • สังเคราะห์ค่างานของตำแหน่งต่างๆ เปรียบเทียบกับตลาดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
  •