Knowledge Management
การบริหารจัดการความรู้ จัดการกับ “ขุมทรัพย์ความรู้” ขององค์กรอย่างเป็นระบบ
ทักษะความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเป็นสิ่งที่มีค่าที่องค์กรควรจะรักษาไว้เพื่อความอยู่รอด Knowledge Management เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยบริหารจัดการและรักษาความรู้ที่มีค่าไว้กับคู่กับองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่า ความโดดเด่นให้กับสินค้า และบริการ เพิ่มสมรรถนะทางการแข่งขันได้อย่างสูงสุด
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • สามารถรักษาความรู้ที่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจให้อยู่กับกิจการ มากกว่าอยู่กับบุคลากร
  • สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
  • สามารถสร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการ สินค้า และการบริการใหม่ให้กับธุรกิจ
  • สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้งานและความผิดพลาดสำหรับบุคคลกรใหม่
  • สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีในทีมงานและข้ามสายงาน
  •