Labor Relation Management
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ยกระดับความพึงพอใจของพนักงาน ด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ
การสร้างความผูกพันธ์ในหมู่พนักงาน ด้วยการบริหารสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  ยิ่งกว่านั้น หากองค์กรผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาล ให้เป็น “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์” ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความยอมรับในแวดวงธุรกิจและสังคม ส่งเสริมความพึงพอใจของพนักงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ทำให้ได้รับรู้และเข้าใจในหลักการจัดสวัสดิการและแรงงงานสัมพันธ์ที่เหมาะสม
  • เข้าใจมาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆที่สอดคล้องกับกฎหมาย
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ให้ดียิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กร
  •