Performance Management System
ระบบการบริหารผลงาน จะบริหารผลงานลูกน้องอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด?
ความสำเร็จขององค์กรและพนักงานไม่ได้วัดจากผลของงานเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้เท่านั้น แต่ยังควรวัดพฤติกรรมของพนักงานว่าเหมาะสมเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังหรือไม่ การบริหารผลงานเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานในการประเมินผลงานที่ผ่านมา ชี้ข้อบกพร่อง และร่วมกันวางแผนในการปรับปรุง พัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวทางที่ถูกต้องในการบริหารผลงาน
  • ประเมินผลการทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  • บริหารปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ในระยะยาว
  •