สีเหลือง การแก้ไขปัญหาของลูกค้าภายใต้การมองภาพองค์รวมของปัญหาด้วยมุมมองที่ดี เพื่อสร้างเสริมแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าเป็นอย่างดี
สีเขียว การคิด สร้างสรรค์รูปแบบ แนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มี เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหวัง
สีฟ้า การทำความ เข้าใจในแต่ละปัญหาของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเสนอแนวทางดำเนินการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้การจัดการ ที่เป็นระบบ มีแบบแผนที่ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปดำเนินการ